Chứng thận âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng thận âm hư 1. Nguyên nhân: Chứng thận âm hư là những chứng vì âm dịch ở thận không đầy đủ mà biểu hiện […]

Chứng thận dương hư

11/12/2020 admin 0

Chứng thận dương hư 1. Nguyên nhân: Chứng thận dương hư là những triệu chứng vì thận dương hư suy mà biểu hiện ra. Là […]

Chứng phong hàn thúc phế

11/12/2020 admin 0

Chứng phong hàn thúc phế Nguyên nhân:                  Chứng phong hàn thúc phế là những triệu chứng vì ngoại cảm tà khí phong hàn phế khí […]

Chứng phế âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng phế âm hư Nguyên nhân: Chứng phế âm hư là những triệu chứng vì phế âm không đủ sinh ra hư nhiệt ở trong […]

Chứng phế khí hư

11/12/2020 admin 0

Chứng phế khí hư 1. Nguyên nhân. Chứng phế khí hư là những triệu chứng vì phế khí không đủ mà biểu hiện ra. Hễ […]

Chứng tỳ âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng tỳ âm hư 1. Nguyên nhân: Chứng tỳ âm hư là những triệu chứng vì tỳ âm không đủ mà biểu hiện ra. Vì […]

Chứng vị âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng vị âm hư 1. Nguyên nhân: Chứng vị âm hư là triệu chứng vì vị âm không đủ mà biểu hiện ra. Nếu là […]

Chứng vị hàn

11/12/2020 admin 0

Chứng vị hàn 1. Nguyên nhân: Chứng vị hàn là chỉ vào triệu chứng vì âm hàn đọng ở vị quản mà biểu hiện ra. […]

Chứng tỳ dương hư

11/12/2020 admin 0

Chứng tỳ dương hư 1. Nguyên nhân: Chứng tỳ dương hư là những triệu chứng vì tỳ dương hư suy mà biểu hiện ra. Ăn […]

Chứng tỳ khí hư

11/12/2020 admin 0

Chứng tỳ khí hư 1. Nguyên nhân: Chứng tỳ khí hư là triệu chứng vì tỳ khí hư suy không vận hoá được mà biểu […]

Chứng tâm âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng tâm âm hư 1. Nguyên nhân: Chứng tâm âm hư là triệu chứng vì tâm âm không đủ không nhu dưỡng được tâm mà […]

Chứng tâm huyết hư

11/12/2020 admin 0

Chứng tâm huyết hư 1. Nguyên nhân: Chứng tâm huyết hư là triệu chứng tâm huyết không đủ, không nhu dưỡng được tâm tạng mà […]

Chứng can huyết hư

11/12/2020 admin 0

Chứng can huyết hư 1. Nguyên nhân: Chứng can huyết hư là triệu chứng vì huyết dịch ở can hư mà gây ra, có thể […]